Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden M83 Steiger Service, statutair gevestigd te Beek Montferland, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 71257152 en kantoorhoudende te Beek aan de Sint Jansgildestraat 39, 7037CB Beek.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle door en/of aan M83 Steiger Service gedane aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en alle met Huurder gesloten overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan én op alle andere verbintenissen met Huurder zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

2. Afwijking van onderstaande voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Huurder aan M83 Steiger Service.

3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig is of anderszins niet afdwingbaar blijkt te zijn, blijven de voorwaarden voor het overige in stand. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft.

4. M83 Steiger Service is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden één maand voordat de wijziging in werking treedt op de website van M83 Steiger Service gepubliceerd.

 

Artikel 2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle offertes, aanbiedingen of andere uitingen geheel vrijblijvend. Materialen worden niet in optie genomen.

2. Orders zijn voor Verhuurder eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Verhuurder of uitlevering c.q. ter beschikkingstelling door verhuur aan Huurder van de goederen. Alle bestellingen dienen uiterlijk 48 uur voor levering gereserveerd te worden. ( weekend en feestdagen niet meegerekend)

3. Wijzigen kunnen tot 48 uur voor levering worden doorgegeven.

4. Gedane aanbiedingen, offertes of andere uitingen zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten.

5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat M83 Steiger Service de schriftelijke bevestiging ontvangt van Huurder of uitlevering c.q. ter beschikkingstelling door M83 Steiger Service aan de Huurder van de goederen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan M83 Steiger Service verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

6. Administatiekosten worden berekend als:

·         de factuurgegevens niet kloppen en wij deze moeten veranderen / aanpassen (maar alleen als u reeds akkoord heeft gegeven op de orderbevestiging of als wij het meerdere keren moeten veranderen) en als wij u een factuur toe moeten sturen terwijl dit niet afgesproken was.
De administratiekosten zijn € 4,95 ex btw.

 

Artikel 3.Huurprijzen, huurperiode en waarborgsom

1. Alle huurprijzen zijn exclusief BTW, transportkosten, verzekering en overige kosten.

2. Voor alle goederen hanteert M83 Steiger Service een weektarief.

3. M83 Steiger Service is gerechtigd om van Huurder een waarborgsom te verlangen.

 

Artikel 4. Verplichtingen Huurder

1. De Huurder dient zicht te gedragen zoals een goed Huurder betaamt.

2. Bij het in ontvangst nemen van de huurgoederen dient de Huurder of een daartoe bevoegd of gevolmachtigd persoon zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

3. Steigermaterialen zijn niet bedoeld voor metsel- of stuc- werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Huurder en Verhuurder dat dit wel het geval is.

4. De goederen dienen schoon te worden ingeleverd. Als dit niet het geval is dan zullen wij schoonmaakkosten in rekening brengen. Hoeveel dit kost is per geval verschillend.

5. De goederen dienen op datum van levering door de Huurder gecontroleerd te worden. Klachten van de Huurder moeten op de dag van levering aan M83 Steiger Service worden meegedeeld. Indien de Huurder dit verzuimt of het gehuurde na het uitvoeren van de controle zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd.

6. Vanaf het moment van gebruik van de goederen verliest de Huurder het recht tot reclameren. M83 Steiger Service zal bij het retour brengen/halen van de gehuurde goederen in het magazijn een telling verrichten. Deze telling is bindend voor beide partijen.

7. De Huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van de overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om: a. de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan de Huurder bij aflevering van de goederen zijn meegedeeld en/of overhandigd, te behandelen; b. geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; c. M83 Steiger Service te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen; d. onderverhuur en terbeschikkingstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van M83 Steiger Service te doen geschieden.

8. De Huurder dient ieder probleem dat tijdens de uitvoering van overeenkomst opkomt, terstond aan M83 Steiger Service mede te delen, zodat M83 Steiger Service de mogelijkheid krijgt het probleem op te lossen. Dit kan telefonisch of per mail. De voicemail kan ook ingesproken worden.

 

Artikel 5. Verplichtingen M83 Steiger Service

1. M83 Steiger Service zal zich gedragen zoals een goed Verhuurder betaamt

2. Bij aanvang van de huurperiode stelt M83 Steiger Service de goederen ter beschikking aan de Huurder. M83 Steiger Service draagt er zorg voor dat de goederen in goede staat verkeren en dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.

3. M83 Steiger Service zal in het kader van de uitvoering van de overeenkomst op een behoorlijke en zorgvuldige wijze omgaan met uw persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens strekt niet verder dan het doel waar deze voor bedoeld is, namelijk totdat alle prestaties over en weer zijn voldaan. De persoonsgegevens worden, nadat de overeenkomst door beide partijen volledig is nagekomen, vernietigd.

 

Artikel 6. Transport

1. Voor bezorgen en/of retour halen worden transportkosten in rekening gebracht.

2. Het bezorgen en retour halen van de verhuurde goederen wordt gepland wanneer dit het beste uitkomt in de route voor Verhuurder. In sommige gevallen kan een dagdeel (8.00-13.00 uur of 12.00-17.00 uur) overeengekomen worden.

3. Bezorging geschied uitsluitend wanneer Verhuurder dit uitdrukkelijk aangeeft.

4. De goederen dienen op de ophaaldag vanaf 8.00 uur beschikbaar te zijn.

5. De laad- en losplaats dienen goed bereikbaar te zijn voor vrachtwagens met wettelijke maximale afmetingen. Alle beperkingen in bereikbaarheid (venstertijden, lengte, hoogte, gewicht of in welke andere vorm dan ook) dienen bij bestelling schriftelijk aan Verhuurder gemeld te worden.

6. Bij vervoer van de goederen door de Huurder zelf of door derden, die al dan niet van Huurder daartoe opdracht gekregen hebben, is het risico van verlies en/of kwaliteitsvermindering van het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, geheel voor rekening van de Huurder. Het vervoer van de huurgoederen mag alleen geschieden op een deugdelijke wijze.

 

Artikel 7. Betaling

1. Betaling geschiedt in contanten bij aflevering, tenzij anders overeengekomen.

2. Betaling van bijkomende kosten door het vuil, beschadigd, niet of te laat retourneren van het gehuurde dient contant te geschieden bij het retourneren van het gehuurde, tenzij anders overeengekomen.

3. In bepaalde gevallen kan een factuur worden opgemaakt, welke binnen 14 dagen na factuurdatum dient te worden voldaan.

4. Indien de Huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Huurder van rechtswege in verzuim.

5. Vanaf de dag dat betaling moet zijn geschied, is de Huurder een rentevergoeding verschuldigd va 1% van het factuurbedrag voor iedere maand of elk gedeelte van een maand, waarmede de vervaldag wordt overschreden.

6. De Huurder is door het enkele sluiten van de overeenkomst verplicht tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten ter grootte van de ingevolge het plaatstelijk geldende incassotarief voor advocaten verschuldigde bedragen, ongeacht de in lid 5 bedoelde rentevergoeding.

 

Artikel 8. Annulering

1. De Huurder kan de overeenkomst schriftelijk annuleren bij M83 Steiger Service.

2. In geval van annulering is de Huurder een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van: a. Bij annulering tot 1 werkdag voor de leveringsdatum: 100% van de overeengekomen huursom.

3. In alle annuleringsgevallen, zoals vermeld in lid 2 van dit artikel geldt een minimum van € 4,95.

 

Artikel 9. Ontbinding

1. M83 Steiger Service is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden indien: a. de Huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b. na het sluiten van de overeenkomst M83 Steiger Service ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Huurder de verplichtingen niet zal nakomen; c. de Huurder bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; d. indien door de vertraging aan de zijde van Huurder niet langer van M83 Steiger Service kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk condities zal nakomen, is M83 Steiger Service gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2. Indien de ontbinding aan de Huurder toerekenbaar is, is M83 Steiger Service gerechtigd tot vergoeding van de schade, waaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Huurder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Huurder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het M83 Steiger Service vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van M83 Steiger Service op de Huurder zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van M83 Steiger Service op de Huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien Huurder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Indien Huurder op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid Huurder

1. De Huurder is te allen tijde aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging of op enigerlei wijze verloren gaan van huurgoederen gedurende de periode dat de Huurder de huurgoederen houdt dan wel onder zich heeft. De Huurder zal alsdan de huurgoederen of onderdelen daarvan tegen vervangingswaarden (inclusief demontage- en montagekosten) dienen te vergoeden.

2. De Huurder dient het gehuurde goed te beschermen tegen vocht en weersinvloeden, de hierdoor ontstane schade is voor rekening van de Huurder.

3. De Huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde.
4. Het is de Huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren, dan wel het gehuurde door niet gekwalificeerd personeel te laten gebruiken.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid M83 Steiger Service

1. Indien M83 Steiger Service aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. M83 Steiger Service is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, mits sprake is van opzet of grove schuld van M83 Steiger Service of zijn leidinggevende of ondergeschikten.

3. M83 Steiger Service is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In geval van consumentenverkoop strekt deze beperking niet verder dan het bepaalde in artikel 7:24 lid 2 BW.

4. De aansprakelijkheid van M83 Steiger Service blijft in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico.

5. Indien om welke reden dan ook geen van de onder lid 4 bedoelde verzekering(en) aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van M83 Steiger Service beperkt tot het orderbedrag met een maximum van € 5.000.-.

 

Artikel 12. Overmacht

1. Wanneer M83 Steiger Service door mobilisatie, oorlogsgevaar, oorlog, werkstaking, uitsluiting of door een niet-toerekenbare tekortkoming van andere aard in de uitvoering der overeenkomst belemmerd wordt, is hij niet gehouden aan enige termijn en tevens bevoegd de door hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele niet uit te voeren, zonder dat enige gerechtelijke maatregel nodig zal zijn. M83 Steiger Service dient van het optreden van de omstandigheden van de niet-toerekenbare tekortkoming onverwijld kennis te geven aan de Huurder.

2. In alle gevallen van een niet-toerekenbare tekortkoming zal de andere partij het recht hebben de overeenkomst te ontbinden, indien redelijkerwijs niet van haar verlangd kan worden, dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

 

Artikel 13. Verzekering

1. De Huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de Huurder zijn gesteld en de Huurder zal daartoe de goederen zonnodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door verlies, diefstal, beschadiging, etc. o.a. ten gevolge van brand.

 

Artikel 14. Klachten, geschillen en toepasselijk recht

1. De Huurder dient ieder probleem dat tijdens de uitvoering van overeenkomst opkomt, terstond aan M83 Steiger Service mede te delen, zodat M83 Steiger Service de kans krijgt het probleem op te lossen. Indien de Huurder dit probleem niet terstond mededeelt, vervalt het recht hierover een klacht in te dienen.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen, voor zover zij de bevoegdheid van de kantonrechter te boven gaan, worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar M83 Steiger Service is gevestigd.

4. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij M83 Steiger Service partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of
gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

 

Artikel 15. Afwijkingen

1. De te leveren verhuurartikelen kunnen in uitvoering afwijken van de aangeboden artikelen.

 

 

Versie dec. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M83 Steiger Service is gevestigd in Beek Montferland, nabij Doetinchem/Arnhem. Neemt u vrijblijvend contact op bij vragen of voor een aanbieding op maat. Dit kan via het contactformulier op deze site, via 0316-215065 of bij geen gehoor op 06-36129405 of op info@m83steigerservice.nl